Tjänster/Service

Undertextning
Filmens dialog översätts till önskat språk. Texten anpassas och synkroniseras med tidkod mot filmen. Undertexten levereras i önskat filformat.

Undertextning för hörselskadade
Filmens dialog undertextas till det befintliga språket som ett stöd. Texten anpassas och synkroniseras med tidkod mot filmen. Undertexten levereras i önskat filformat.

Översättning av berättarmanus (V/O, Speaker)
Texten översätts till önskat språk och anpassas för att fungera språkligt vid inläsning i studio. Tidsangivelser markeras vid textblocken för en smidigare orientering i texten.

Översättning av manus, dialogmanus, synopsis, konceptbeskrivningar, etc.
Texten översätts och anpassas till önskat språk.

Tidsangivelse av dialogmanus (Spotting)
Tidsangivelser noteras vid varje replik i manus för en smidigare orientering i texten.

Konvertering av undertextfiler
Till olika filformat och fps.

Direkt anpassade undertexter för Digital Cinema (DCP) för 2-D & 3-D

————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

Subtitling
The dialogue of the film is translated into the desired language. The text is adapted to and synchronized with the time code of the film. The subtitles are delivered in the desired file format.

Subtitling for the hearing impaired
The dialogue of the film is subtitled into the language used in the file, as an aid. The text is adapted to and synchronized with the time code of the film. The subtitles are delivered in the desired file format.

Translation of speaker scripts (V/O)
The text is translated into the desired language and is adapted to be used in studio recordings. Time cues are added to the text blocks for easy orientation in the text.

Translation of scripts, dialogue scripts, synopsis, conceptual descriptions, etcetera
The text is translated and adapted to the desired language.

Time cuing of dialogue scripts (spotting)
Time cues are noted for each line for easy orientation in the text.

Subtitle conversion
Into various file formats and fps.

Subtitles adapted directly to Digital Cinema (DCP) in 2D & 3D